Öntözésfejlesztési pályázat

Vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozására

 

Pályázat neve: “A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”

Pályázat kódszáma: VP2-4.1.4-16

Pályázat státusza: Nyitott

Pályázat-benyújtási időszak:

 • február 05.
 • április 06.
 • június 04

Az öntözésfejlesztési pályázat célja

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében – a célokkal összhangban – víztakarékos öntözési technológiákra, valamint éghajlatváltozásnak ellenálló termelési módszerek elterjesztésére igényelhető támogatás.

Az öntözésfejlesztési pályázat forrása

pályázati felhívás meghirdetésekor a tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft, amelyből még mindig több mint 15 milliárd Ft. áll rendelkezésre.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől, a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától, valamint a projekt egyéni/kollektív módon történő végrehajtásától függően a következők szerint alakul:

Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Öntözési közösség
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 60% 70%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 70% 70%

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében egyéni projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatott projektek esetében támogatási előleg vehető igénybe a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig (egyéni projekt esetén legfeljebb 500 millió Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft).

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás 2016. augusztus 01. – 2021. június 04. között igényelhető.A pályázat kizárólag elektronikus úton – elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül – nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében támogatható tevékenységek

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
  1. tározótér kialakítása, építése, visszatartása, tárolása
  2. geotextíliák elhelyezése
  3. tározó terek vízzáró szigetelése
  4. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok)
  5. partvédő művek, földművek kialakítása
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag-terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
  1. a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése
  2. szűrőmező kialakítása
  3. rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése
 • Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
  1. szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése
  2. egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása
  3. szükséges átemelők
  4. forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése
 1. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója:
  1. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése
  2. a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése
   • új öntözőgépek telepítése
   • új csővezetékek
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése
   • talajszondák telepítése
   • szivattyútelepek felújítása
  3. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
  4. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
  5. földmedrű csatornák burkolása
 2. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
  1. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése
  2. felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása
  3. új, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
   • öntözőgépek
   • szivattyúk
   • szűrők
   • csővezetékek
   • szerelvények
   • távvezérlő rendszerek
   • meteorológiai állomás
   • talajszondák
  4. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
  5. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
 3. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:
  1. meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás
  2. megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

Az öntözésfejlesztési pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be:

 • mezőgazdasági termelő
 • termelői csoport, termelői szervezet
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • konzorcium

Támogatás igénylésének feltételei:

 • MÁK ügyfélnyilvántartási szám
 • mezőgazdasági főtevékenység
 • legalább 6.000 euró STÉ mezőgazdasági üzemméret

Az öntözésfejlesztési pályázat műszaki és szakmai elvárásai

A projektnek meg kell felelnie különösen az alábbi elvárásoknak:

 • A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
 • A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltaknak.
 • A projektnek meg kell felelnie a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben, illetve az 1305/2013/EU rendeletben foglaltaknak.
 • Az öntözésfejlesztési pályázat igénylőjének üzleti tervet kell benyújtania:
  • 50 millió Ft teljes projektösszegig egyszerűsített üzleti tervet;
  • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti tervet.

További információért keresse a Magtár Kft. öntözési irodáját!