Visszaélés, panaszbejelentés

Bevezetés

Az Országgyűlés Magyarország korrupció elleni fellépésével összhangban vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeire figyelemmel, biztosítva a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a bejelentések jelentőségét a magánszektorban is elismerve megalkotta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Panasztörvény), ezzel a MAGTÁR Kft. számára is kötelezővé téve belső visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Visszaélés-bejelentési rendszer) létrehozását.

A MAGTÁR Kft. számára eddig is kiemelkedő fontosságú volt az, hogy foglalkoztatóként kollégáinktól és partnereinktől első kézből értesüljünk arról, hogy cégünknél milyen problémák, esetleges visszaélések, érdek- és jogsérelmek fordulnak elő. Belső és külső munkatársaink a visszaélés- bejelentési rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel gyors és hatékony jogvédelmet kaphatnak, panaszaik megfelelően kivizsgálásra kerülhetnek, így azok hatékony kezelése hozzájárulhat a kiegyensúlyozott, partnerségre épülő családias munkahelyi kultúra megőrzésében.

A Visszaélés-bejelentési rendszer

A MAGTÁR Kft. által működtetett Visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Visszaélés-bejelentési rendszert cégünk megbízása alapján a Panasztörvény 50.§-ban foglaltaknak megfelelően a CRERAG Korlátolt Felelősségű Társaság működteti és látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A Szolgáltató főbb adatai:

 • Székhelye, postai címe: 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12.
 • Elektronikus levélcím: zsuzsanna@drcrespo.hu
 • Telefonszám: +36-30-952-8838
 • Adószáma: 32320163-2-16
 • Nyilvántartási száma: Cg. 16-09-021745
 • Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató kijelenti, hogy Vásárlótól teljesen független, pártatlan és a szolgáltatás nyújtása során elfogulatlan, valamint a összeférhetetlenségi és pártatlansági szabályoknak teljes mértékben megfelel.

Kik tehetnek bejelentést, kik lehetnek panaszosok?

 • munkavállalók
 • leendő munkavállalók (pl. jelentkezők)
 • volt munkavállalók
 • vállalkozás tagja, tulajdonosa
 • felügyelőbizottsági tagja
 • alvállalkozó, beszállító, megbízott partnere

 

Miről tehető bejelentés, mi számít panasznak?

Bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ, gyanú, így például diszkromináció, erőfölénnyel visszaélés, vesztegetési kísérlet, rasszizmus, szexizmus, személyiségi jogsértések, szerződésszegések stb.

 

Bejelentés módjai

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést telefonon a +36-20/992-7130 telefonszámon teheti meg munkanapokon 14:00 és 16:00 között, vagy személyesen ugyanezen időpontokban Szolgáltató székhelyén ( 5143 Jánoshida, Kossuth Krt. 12. szám alatt) előzetes bejelentkezés alapján.

Írásbeli bejelentés online űrlapon keresztül tehető, melyet IDE kattintva érhet el.

Amennyiben nem nyílik meg az online űrlap, kérjük használja az alábbi linket: https://regisztracio.panaszmester.hu//1232/hibabejelento.php

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Bejelentés kivizsgálása

A panaszbejelentésről a CRERAG Kft. visszajelez a panaszbejelentőnek legfeljebb 7 napon belül, hogy az adott bejelentést fogadták. A panasz kivizsgálás állapotáról a bejelentő tájékozódhat azon a linken keresztül, amit a bejelentést követően kapni fog.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A CRERAG Kft. a bejelentés kivizsgálása során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 2023.évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Részletes tájékoztatás letöltése a Visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről >>

Bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés szabályai

Vállalkozásunk belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében megbízó partnere, a CRERAG Kft. garantálja az alábbiakat:
A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

(1) a) a bejelentőnek, b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli.

(2)A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törli az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

(3) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 223.évi XXV. törvény 6. § (2) bekezdését és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 6. § (4) bekezdését alkalmazza.

(4) Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait nem teszik megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

(5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

(6) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismeri meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg.

(7) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatják a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítják, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

(8) Az (1) és (2) bekezdést arra a személyre is alkalmazzák, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

(9) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhívják a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

(10) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A 2023.évi XXV. törvény adatvédelmi és adatkezelési előírásainak mind Vállalkozásunk, mind a CRERAG Kft. teljeskörűen megfelel és azok szerint jár el. Fenti előírásokat magunkra is kötelezőnek ismerjük el.

Adatvédelmi szabályzat kiegészítésének letöltése >>